تاج گل تسلیت

سفارش تاج گل که برای مراسم و مجالس گوناگون با هدف حمایت از یتیم مورد استقبال و حمايت هم ميهنان نوعدوست و درد آشنا قرار گرفته و ضمن بهره مندي متوفي از بركات آن شكوه و معنويت بيشتري به مراسم بخشيده است ، يكي از منابع عمده درآمد انجمن را تشكيل داده و مبالغ پرداختي بابت آن در تامين معاش و تعليم و تربيت كودكان و نونهالان يتيم هزينه ميگردد كه قطعا مورد رضاي الهي و شادي روح متوفي خواهد بود.

اميد آنكه اين ابتكار سازنده و سرشار از عاطفه و احساس انجمن مددكاري جاي بسياري از اسراف كاري‌هاي متداول را در جامعه بگيرد.

گل همين پنج روز و شش باشد                         وين گلستان هميشه خوش باشد

به ياد داشته باشيم كه نام ديگر تاج گلهاي ابتكاري انجمن مددكاري امام زمان (عج) گلهاي هميشه بهار ، گلهاي زندگي ، گلهاي اميد ، گلهاي سازندگي و گلهايي كه هرگز پژمرده نمي‌شوند ، ميباشد كه نامي است زيبا و پر معنا.

همانگونه که شاهد بود‎ه و مستحضر مي‌باشيد روزانه ميلیونها تومان گل طبيعي د‎ر مجالس ترحيم د‎ر سراسر شهرهای بزرگ هزينه مي‌گرد‎د كه نه سود‎ي به متوفي مي‎رساند و نه اثري براي بازماند‎گان د‎ارد ‎و اين اسراف ، د‎ل هر د‎رد آشنائي را جريحه‎د‎ار مي‌سازد. خد‎ا مي‌د‎اند كه با جلوگيري از اين اسراف روزانه د‎ه‎ها خانوار يتيم بي‎پناه را ميتوان از اجاره‎ نشيني و د‎ربد‎ري نجات د‎اد. سفارش تاج گل برای مجالس و مراسم از شهرستانها و خارج کشور با ارتباط تلفنی و اينترنتي پذیرفته می‌شود و نیاز به حضور شخص نبوده و حمل و نقل تاج گل‌ها رایگان است.

کد - الف
کد - ب
کد - ج
کد - د
کد - ز
کد - ل
کد - ه
کد - و
کد - م
کد - ن