حدود 46 سال پيش (سال 1348 هـ.ش)، جمعی از خيرانديشان جامعه مذهبی شهر تاريخی اصفهان بر آن شدند كه فرزندان فاقد پدر در محله‎شان را بطرق مختلف و پنهانی حمايت مالی و تداركاتی نمايند. بدين نحو كه اگر پدر به هر جهت دار فاني را وداع نمايد و بازماندگانش از پشتوانه مادی و اقتصادی خوبی برخوردار نباشند، جبر روزگار، دستشان را به سوی ديگران دراز ننمايد و خدای ناكرده به انحراف نكشاند. با اين طرز تفكر و توكل به خداي قادر متعال، اقدام به امر خطيری در راستای كمك به ايتام نيازمند نمودند.
از محاسن برجسته مؤمنين، سرپرستی ايتام و محبت به آنان است، دين مقدس اسلام مسئله ايتام را به عنوان يك مسئله اساسی و مهم مطرح كرده و مسلمانان را نسبت به سرنوشت آنان از جميع جهات (اقتصادی، عاطفی، آموزشی و تربيتی و...) مسئول دانسته است.
از سال 95، به دلیل محدودیت های قانونی، دفتر تهران انجمن، بصورت یک شخصیت حقوقی مستقل، در شرکت ثبت شرکتها، با شماره 41085 و شناسه ملی 14006619799 ثبت شد. ولی همچنان بعنوان شعبه ای از «انجمن مددکاری امام زمان(عج) اصفهان» فعالیت می کند.