درخواست قلک و صندوق هدایا

همشهريان و خيرين گرامی می توانند با تكميل فرم زير و ارسال آن درخواست نصب قلك هدايا (صدقات) را در محل مورد نظر داشته باشند.

درخواست قلک